dromen langs het IJ – geef je mening op 9 december

dromen langs het IJ – geef je mening op 9 december

Aan beide zijden van het IJ worden de oevers steeds meer openbaar. Dat was ook hard nodig, want vooral de Noordoever was decennialang een voor burgers onneembare vesting. Bedrijventerreinen en scheepswerven sloten permanent de oever af voor de Noorderling die ook wel eens wilde genieten van ‘zijn’ IJ. Je zág het water, maar je kon er niet komen, behalve bij de pont en in Durgerdam.

Grote delen van de noordelijke IJ-oever zijn nog steeds niet publiek toegankelijk. Maar dat verandert: industrieën verhuizen of verlaten de noordelijke IJ-oever (Stork, Shell). Andere delen van de oever worden als groene pareltjes ingericht en toegankelijk gemaakt voor bewoners en bezoekers (Oeverpark Overhoeks, Schellingwoude).

De Noordoever wordt steeds meer een toegankelijke openbare oever. En aan beide zijden van het IJ ontwikkelen zich steeds meer ideeën voor een prachtige promenade langs het IJ – plekken waar je nog kunt dromen. Tot op heden is er echter nog geen samenhangende visie voor het IJ als ruimtelijke eenheid in het centrum van de stad ontwikkeld. De kans is groot dat de inrichting van die oevers telkens ad hoc plaats vindt. Dat leidt onvermijdelijk tot een versnipperd beeld met alle risico’s die zo’n aanpak met zich meebrengt voor de kwaliteit van de inrichting.

ANGSAW pleit daarom voor een samenhangende visie voor het gebruik en de inrichting van de noordelijke IJ-oever. Het streven naar een hoog kwaliteitsniveau bij de inrichting van de oevers zou het uitgangspunt daarvan moeten zijn. Hierbij kan ook de beeldende kunst een structurele rol spelen. Deze samenhangende IJ-oevervisie zou als randvoorwaarde moeten gelden bij de inrichting van de afzonderlijke delen van de noordelijke IJ-oever en de daarbij behorende (brug)verbindingen. Bij de uitwerking daarvan zou een onderscheid gemaakt moeten worden tussen de ideaalbeelden voor de lange termijn en de voorlopige voorzieningen voor de korte termijn. Zo’n onderscheid is wenselijk gelet op de huidige financiële mogelijkheden.
Van belang daarbij is in elk geval dat korte-termijn-plannen de realisatie van langetermijn-idealen niet in de weg staan.

Hierover houdt de Noordse bewonersorganisatie ANGSAW een discussieavond:

 • op 9 december a.s.
 • in het Brederodecollege, Meeuwenlaan nr 132/136
 • tijd: van 20.00 tot 22.00 uur, vanaf 19.30 uur is de zaal open

De avond bestaat uit twee delen, een uur met korte inleidingen over het IJ en een uur discussie.

Sprekers:

 1. De geschiedenis van het IJ. Harkolien Meinsma (coördinator Licht op het IJ en een van de auteurs van “De groene oever van het IJ, de buitendijkse oever van Amsterdam-Noord”)
 2. De noodzaak van een promenade langs de Noordoever. Floor van Dusseldorp (ANGSAW)
 3. De stedenbouwkundige uitdaging. Jan Brouwer (DRO)
 4. Inspiratiebronnen voor bruggen en promenades. Marcel van Wees (ANGSAW)
 5. Het toekomstig gebruik van de IJ-oevers. Floor van Dusseldorp (ANGSAW)
 6. De opgave in breder verband. Ton Schaap (DRO)

Doel van de ANGSAW-bijeenkomst is:

 • het agenderen van de urgentie van een samenhangende visie op het gebruik en de inrichting van de noordelijke IJ-oevers gekoppeld aan de culturele ontwikkelingen.
 • het aan de hand van voorbeelden laten zien welke mogelijkheden er zijn voor een kwalitatief aantrekkelijke en aansprekende inrichting van oevers en verbindingen.
 • het inventariseren van ideeën over die inrichting zowel wat betreft de korte als de lange termijn.

Als u deze discussieavond wilt meemaken, wilt u zich dan van tevoren opgeven via
mailadres angsaw@kpnmail.nl. De avond is gratis toegankelijk.

Reacties


ilovenoord